DIPUTACIÓ DE TARRAGONA- SUBVENCIÓ PAM 2019- 2º SELECCIÓ

SUBVENCIÓ PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2019 – 2a SELECCIÓ

 

DECRET de 9 de juliol 2019

 

 

 

Beneficiari: Ajuntament de Puigpelat

Municipi: Puigpelat

Concepte: Adquisició comptadors d'aigua

Pressupost actuació: 17.201,12 euros

Pressupost Elegible: 14.215,80 euros*

% concedit: 94,84%

Import concedit: 13.482,00 euros

*Imports no subvencionables: IVA deduïble

 

 

 

Beneficiari: Ajuntament de Puigpelat

Municipi: Puigpelat

Concepte: Despeses corrents

Pressupost Elegible: 40.444,00 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 40.444,00 euros

Subscriure a
Menu

Menú principal