PAM - Pla D'acció Municipal

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Concessió de la subvenció PAM 2023

Data de l'acord: 14 de febrer de 2023

Òrgan: Junta de Govern

Unitat: ASSISTÈNCIA SEC. INTERV. EN L'ÀMBIT DE LA COOP. I LES SUBV.

 

Beneficiari: Ajuntament de Puigpelat

Municipi: Puigpelat

Concepte: Despeses corrents

Número d'expedient: 8004330008-2022-0022278

Pressupost Elegible: 53.750,00 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 53.750,00 euros

Aplicació pressupostària: 2023-1010-942-46223-01

 

ANY 2022

Concessió de subvenció a càrrec del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2022

 

Concepte: Despeses Corrents

Pressupost Elegible: 53.750,00 €

% Concedit: 100 %

Import concedit: 53.750,00 €

 

ANY 2021

Concessió de subvenció a càrrec del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2021

 

 

Concepte: Despeses Corrents

Pressupost Elegible: 53.750,00 €

% Concedit: 100 %

Import concedit: 53.750,00 €

 

Concepte: Arranjament del carrer Tomb de Muralla

Pressupost d'actuació: 381.555,16 €

Pressupost Elegible: 365.053,44 €*

% Concedit: 27,39 %

Import Concedit: 100.000,00 €

* No són elegibles els treballs i conceptes següents: Xarxa elèctrica.

 

ANY 2020

Concessió de subvenció a càrrec del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2020

 

Concepte: Remodelació Carrer de les Escoles

Pressupost d'actuació: 89.983,31 €

Pressupost Elegible: 84.629,27 €*

% Concedit: 66,38 %

Import Concedit: 56.177,51 €

* No són elegibles els treballs i conceptes següents: Xarxa de telecomunicacions i IVA deduïble.

 

Concepte: Reforma piscina municipal

Pressupost Elegible: 203.665,06 €

% Concedit: 68,74 %

Import concedit: 140.000,00 €

 

Concepte: Despeses Corrents

Pressupost Elegible: 53.750,00 €

% Concedit: 100 %

Import concedit: 53.750,00 €

 

Concessió de subvenció a càrrec del Pla d'Acció Municipal 2017 Programa d’inversions per disposició de romanents.

Concepte: Enllumenat ornamental al carrer Muralla

Pressupost elegible :136.667,78  €

% concedit:  8,68  %

Import concedit: 11.865,65  €

 

ANY 2019

Concessió de les subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2019 (2a. Selecció)

DECRET de 9 de juliol 2019

 

Concepte: Adquisició comptadors d'aigua

Pressupost actuació: 17.201,12 euros

Pressupost Elegible: 14.215,80 euros*

% concedit: 94,84%

Import concedit: 13.482,00 euros

*Imports no subvencionables: IVA deduïble

 

Concepte: Despeses corrents

Pressupost Elegible: 40.444,00 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 40.444,00 euros

 

Concepte: Adquisició d’elements workout a la Rambla de la Pau

Import elegible: 7.978,74 €

% concessió: 77,34%

Subvenció PAM 2017: 6.170,88 €

 

ANY 2018

Concessió de les subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2018 (2a. Selecció)

Data de l’acord 21/09/2018

 

Concepte: Vorera entre el nucli urbà i la urbanització Els Arcs

Pressupost elegible                          284.391,52  €

% concedit                                          20,66  %

Import concedit                                 58.761,00  €

 

Concepte: Despesa corrent 2018

Pressupost elegible                          75.000,00  €

% concedit                                          100,00  %

Import concedit                                 75.000,00  €

 

ANY 2017

Concessió de les subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2017 (2a. Selecció)

Data de l’acord 15/12/2017

 

Concepte: Adequació de serveis al carrer Marinada

Pressupost elegible                          52.390,80  €

% concedit                                          81,74  %

Import concedit                                 42.822,95  €

 

Concepte: Xarxa sense fils per al servei de megafonia

Pressupost elegible                          39.380,48  €

% concedit                                          80,00  %

Import concedit                                 31.504,38  €

 

Concepte: Renovació de l’enllumenat públic 1a Fase

Pressupost elegible                          131.202,70  €

% concedit                                          80,00  %

Import concedit                                 104.962,16  €

 

Concepte:   Despesa corrent 2017

Pressupost elegible                          15.006,51  €

% concedit                                          100,00  %

Import concedit                                 15.006,51  €

 

 

Menu

Menú principal