Ordenances Fiscals

 ORDENANCES FISCALS REGULADORES D'IMPOSTOS I TAXES

 1. OF Impost de béns immobles

Enllaç

 2. OF Impost de vehicles de tracció mecánica

Enllaç

 3. OF Impost d'activitats econòmiques

        Enllaç

 4. OF Impost de construccions, instal·lacions i obres

Enllaç

 5. OF Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de     naturalesa urbana

Enllaç

 6. OF Taxa pel subministrament d'aigua

Enllaç

 7. OF Taxa pel clavegueram

Enllaç

 8. OF Taxa d'escombraries

Enllaç

 9. OF Taxa per l'expedició de documents administratius

Enllaç

 10. OF Taxa per serveis urbanístics

Enllaç

 11. OF Taxa per la prestació del Servei de Llar d'Infants

Enllaç

 12. OF Taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs

Enllaç

 13. OF Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb paradetes,   etc.

Enllaç

 14. OF Taxa per llicència d'autotaxi i altres vehicles de lloguer al   municipi de Puigpelat

Enllaç

 15. OF Taxa d'ús del casal

Enllaç

 16. OF Taxa per prestació de serveis en cementiris locals

Enllaç

 17. OF Taxa pel subministrament d'aigua a la Urbanització de   Ruanes de Puigpelat

Enllaç

 19. OF Reguladora de la Taxa per la utilització privativa o   aprofitament especial del domini públic local per empreses o   entitats explotadores de serveis de subministrament

Enllaç

Subscriure a
Menu

Menú principal